Statut

Statut
Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie zwane dalej Centrum działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, po 446 z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.);
4) niniejszego Statutu;
5) innych właściwych przepisów prawa.
2. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:
1) gmina – Gmina Pelplin;
2) Rada Miejska – Rada Miejska w Pelplinie;
3) Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin;
4) statut Gminy – Statut Gminy Pelplin;
5) Centrum – Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie;
6) Dyrektor – dyrektor Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie;
7) statut – statut Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie;
8) organizacje – organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
9) mienie komunalne – należy przez to rozumieć własność i inne prawa majątkowe należące do gminy.

§ 2. 1. Centrum przyjmuje nazwę: Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie i może używać nazwy skróconej „PCS”.
2. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zorganizowaną w formie jednostki budżetowej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Organem założycielskim Centrum jest Gmina.
4. Centrum podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Burmistrza.

§ 3. 1. Siedzibą Centrum jest miasto Pelplin.
2. Terenem działania Centrum jest Gmina Pelplin.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum w imieniu Gminy sprawuje Burmistrz.

§ 5. Centrum używa pieczęci:
1) nagłówkowej, o treści: „Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie” adres …………., regon: ………..…… .nip: ……..……;
2) imiennej dla Dyrektora o treści:
,,Dyrektor Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………”;

§ 6. 1. Centrum może używać logo ustanowione przez dyrektora z uwzględnieniem barw Gminy określonych w jej statucie.
2. Centrum może stosować blankiety korespondencyjne wg wzoru graficznego ustalonego przez dyrektora, który zawiera w szczególności: pełną nazwę Centrum, logo i dane adresowe.
3. Na zewnątrz budynku Centrum umieszcza się herb państwowy, herb Gminy i tablicę w barwach Gminy określonych w jej statucie z nazwą: ,,Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie”.
4. Centrum prowadzi stronę internetową i Biuletyn Informacji Publicznej.
5. Centrum może otrzymać imię – patrona, nadane uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział 2.
Cele i zakres działania

§ 7. Celem działania Centrum jest w szczególności:
1) rozwijanie i udostępnianie posiadanego mienia gminnego komunalnego;
2) organizacja zawodów sportowych;
3) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych;
4) świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych;
5) koordynacja sportu szkolnego;
6) współdziałanie z organizacjami, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy w zakresie sportu i rekreacji.

§ 8. Do podstawowych zadań Centrum należy:
1) zagospodarowanie oraz zapewnienie właściwej eksploatacji budynków, budowli i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, przekazanych Centrum;
2) udostępnianie budynków, budowli i urządzeń znajdujących się w dyspozycji Centrum dla celów organizacji zawodów, szkoleń, oraz rekreacji ruchowej prowadzonej przez organizacje;
3) współpraca w dziedzinie kultury fizycznej ze szkołami oraz innymi jednostkami i organizacjami gminy;
4) prowadzenie własnych sekcji sportowych,
5) organizowanie seminariów oraz prowadzenie prelekcji i szkoleń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej;
6) zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych;
7) organizacja zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
8) wprowadzanie i wspieranie rozwoju nowych dyscyplin sportowych, celem poszerzania oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców;
9) przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych;
10) współdziałanie z organizacjami w zakresie sportu i rekreacji;
11) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
12) rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej;
13) pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 9. 1. Centrum kieruje Dyrektor, który jest jego jednoosobowym organem.
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Centrum;
2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
3) opracowanie i realizacja planu finansowego Centrum;
4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centrum;
5) gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym;
6) ponoszenie odpowiedzialność przed Radą Miejską i Burmistrzem za realizację zadań Centrum i powierzone mienie komunalne.
3. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora określa Burmistrz.
4. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz, zgodnie z art. 30 ust 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .
5. Burmistrz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
6. Dyrektor, po uzgodnieniu z Burmistrzem, może powołać zastępcę dyrektora Centrum.
7. Na podstawie odrębnych przepisów Burmistrz może upoważnić dyrektora do wydawania decyzji administracyjnych i udzielić mu pełnomocnictwa występowania w jego imieniu.

§ 10. 1. Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2. W Centrum zatrudnia się pracowników – specjalistów z dziedzin związanych z jego działalnością statutową oraz pracowników administracji i obsługi.
3. Pracowników Centrum zatrudnia i zwalnia dyrektor.
4. Na podstawie odrębnych przepisów Dyrektor wydaje regulamin pracy i inne wewnętrzne regulaminy i instrukcje dotyczące spraw pracowniczych.

§ 11. Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialności zatrudnionych osób określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Centrum w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin.

§ 12. 1. Dyrektor i pracownicy Centrum powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk, określone w ustawach, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych;
2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
2. Wynagrodzenia pracowników Centrum ustala się na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
3. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określa Dyrektor w regulaminie wynagradzania, który wprowadza w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. W Centrum tworzy się fundusz socjalny na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 13. 1. Dyrektor Centrum w uzgodnieniu z Burmistrzem może powołać Radę Społeczną Centrum zwaną dalej Radą.
2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dla Dyrektora i Burmistrza w zakresie realizacji zadań Centrum, określonych w niniejszym statucie.
3. Rada liczy od 5 do 10 członków, powoływanych spośród osób reprezentujących różne środowiska, jednostki i organizacje działające na rzecz sportu, rekreacji i edukacji, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, reintegracji społecznej i zawodowej i pomocy rodzinie oraz obowiązkowo jeden przedstawiciel Rady Miejskiej.
4. Sposób powoływania i odwoływania członków oraz organizację pracy Rady określa regulamin nadany przez Dyrektora po uzgodnieniu z Burmistrzem.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mieniem gminnym

§ 14. 1. Centrum rozpoczyna działalność w oparciu o mienie komunalne przekazane w niniejszej uchwale.
2. Burmistrz na podstawie właściwej uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami może przekazywać inne składniki mienia komunalnego będące nieruchomościami, na rzecz Centrum.
3. Szczegółowe zasady korzystania z mienia komunalnego określi Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin we
właściwym zarządzeniu.
4. Centrum prowadzi gospodarkę mieniem komunalnym, na zasadach określonych, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
5. Dyrektor, w zakresie administrowania mieniem, będącym nieruchomościami działa na podstawie
pełnomocnictwa Burmistrza.
6. Administrowanie powierzonym mieniem odbywa się w oparciu o przepisy ustaw a w szczególności
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
7. Dyrektor wydaje wewnętrzne regulaminy i instrukcje dotyczące gospodarki posiadanym mieniem komunalnym.

§ 15. 1. Centrum jest finansowane ze środków budżetu Gminy.
2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych i ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum, jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora.
4. Dyrektor wydaje wewnętrzne regulaminy i instrukcje dotyczące spraw finansowych, rachunkowości i zamówień publicznych.

§ 16. 1. Centrum może przyjmować dary rzeczowe oraz inne świadczenia o charakterze niepieniężnym, które winny być przeznaczone na cele związane ze sportem i rekreacją z uwzględnieniem wskazań darczyńcy.
2. Darowizny wymienione w ust 1 podlegają ewidencji w Centrum.
3. Dyrektor określa zasady i warunki przyjmowania, ewidencjonowania i wydawania otrzymanych darów rzeczowych.

§ 17. 1. Centrum prowadzi, gromadzi i przechowuje dokumentację w oparciu o przepisy ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
2. Dyrektor na podstawie ustawy wym. w ust. 1 po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Gdańsku, opracowuje i wdraża instrukcję kancelaryjną Centrum.
3. Dyrektor opracowuje i wdraża instrukcję archiwum Centrum.

§ 18. 1. Centrum udostępnia informację publiczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum.
2. Centrum chroni i zabezpiecza dane osobowe oraz informacje niejawne na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Na podstawie ustaw wym. w ust. 1 i 2 Dyrektor wydaje wewnętrzne regulaminy i instrukcje.

§ 19. Centrum współpracuje z organizacjami na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz właściwych uchwał Rady Miejskiej w sprawie rocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami.

§ 20. 1. Dyrektor sporządza projekty uchwał Rady Miejskiej związane z działalnością statutową, jeżeli wynika to z przyczyn prawnych lub faktycznych i przedkłada je Burmistrzowi.
2. Dyrektor sporządza sprawozdania z realizacji zadań statutowych Centrum, w terminach wynikających z ustaw lub określonych przez Radę Miejską albo Burmistrza.
3. Sprawozdania dla Rady Miejskiej przedkłada za pośrednictwem Burmistrza.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór

§ 21. 1. Nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.
2. W ramach sprawowania nadzoru nad Centrum Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin uprawniony jest w szczególności do:
1) określania kierunków działania Centrum;
2) oceny działalności Centrum i jego dyrektora;
3) oceny prawidłowości wykorzystania środków finansowych i przekazanego mienia komunalnego.
§ 22. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej i zarządczej w Centrum wykonuje dyrektor osobiście lub upoważnieni przez niego pracownicy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 23. 1. Zmiany w niniejszym statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.